تکمیل پرونده بیمار
ویژه پزشکان بازدید: 11

برای تکمیل پرونده بالینی بیمار باید در لیست نوبت ها و روی کادر مربوط به بیمار مورد نظر، گزینه "تکمیل پرونده" را انتخاب نمایید.

اطلاعات و فیلدهای پرونده بالینی بیمار بر اساس الزامات و استانداردهای معاینه بالینی طراحی شده است. 

 

فرم تکمیل پرونده بیمار