جستجوی ویدیو
عنوان ویدیو را وارد کنید.
نحوه ثبت تشخیص نهائی - جستجوی بیمار با کد ملی
1401-04-24 12:23:19
جدید
ثبت تشخیص نهائی - جستجوی پرونده از لیست نوبت ها
1401-04-24 12:23:43
جدید
آموزش نحوه نوبت گیری در سامانه پدرا
1401-04-24 12:24:06
جدید
فیزیوتراپی در منزل
1401-04-24 12:24:31
اخطار
معرفی پدرا
1401-04-24 12:25:04
در مورد کرونا بیشتر بدانیم #2
1401-04-24 12:25:31
در مورد کرونا بیشتر بدانیم
1401-04-24 12:25:58