نکته مهم

فقط متخصصین رشته های پزشکی برای ارائه خدمت در بستر پدرا نیازمند عضویت در سیستم هستند. دسترسی بیماران به خدمات پزشکی از راه دور نیازمند عضویت نیست.