لیست پزشکان: متخصص علوم آزمایشگاهی
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت

تغییر تخصص
تخصص
فعال
دکتر سیدعلی اصغر سفیدگر
 (0 نظر)مازندران / بابل
دکتر سیدعلی اصغر سفیدگردکتر سیدعلی اصغر سفیدگر متخصص علوم آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی / بخش علوم پایه