سیستم مخصوص ارجاع الکترونیک پزشکی آماده استفاده عمومی گردید

خبر

سیستم مخصوص ارجاع الکترونیک بیمار ، آماده استفاده عمومی شد . به کمک این سیستم ؛ بیمار بدون نیاز به مراجعه به پزشک یا موسسه درمانی مقصد از شرایط حضور و تاریخ و ساعت مقرر مطلع می گردد . همچنین گزارش درمان یا نتیجه اقدامات پاراکلینیک ، از طریق پدرا به پزشک ارجاع دهنده ارسال می شود . این سیستم در بدبینانه ترین شرایط حداقل دو نوبت مراجعه بیمار را کاهش می دهد . کاهش هزینه و کاهش ترافیک از مزایای اصلی سیستم ارجاع آنلاین پدرا می باشد. از کلیه متخصصین پزشکی برای عضویت در پدرا و استفاده از سیستم ارجاع الکترونیک دعوت می نمائیم. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است