نمایش لیست نوبت ها
ویژه مسئول پذیرش بازدید: 5

برای نمایش لیست نوبت ها پس از ورود به پانل مخصوص مسئول پذیرش تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نموده و روی دکمه "لیست نوبت ها" کلیک کنید. شما می توانید نوبت های گذشته و آینده را لیست نمایید. 

نمایش لیست نوبت ها