نسخه الکترونیک سلامت و تامین اجتماعی
بدون طبقه بندی بازدید: 7

سامانه درمان از راه دور پدرا به API نسخه الکترونیک دو سازمان تامین اجتماعی و سلامت متصل است. پیاده سازی سیستم نسخه الکترونیک بر اساس استانداردها و دستورالعمل های  هر دو سازمان فوق صورت گرفته است و سامانه نوبت دهی، درمان وتوانبخشی از راه دور پدرا جزو نرم افزارهای مجاز و مورد تائید سازمانهای بیمه گر می باشد.

برای مشاهده لیست نرم افزارهای مورد تائید بیمه سلامت از لینک زیر بازدید کنید

https://eservices.ihio.gov.ir/erx/

برای مشاهده لیست نرم افزارهای مورد تائید بیمه تامین اجتماعی لینک زیر را ملاحظه نمایید

https://ep.tamin.ir/view/#/blp