لیست پزشکان: متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)
شما می توانید لیست را بر حسب تخصص فیلتر نمائید.
جستجوی هوشمند پزشک و دریافت نوبت
تغییر تخصص
تخصص
غیر فعال
دکتر راحیل گیتی
 (0 نظر)فارس / شیراز
دکتر راحیل گیتیدکتر راحیل گیتی متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)

 معالی آباد / نبش خیابان پزشکان / مجتمع پزشکان / طبقه چهارم / آزمایشگاه گیتی