رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی ناپایداری شانه Open (Bankart) Anterior Capsulolabral Reconstruction

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی ناپایداری شانه Open (Bankart) Anterior Capsulolabral Reconstruction

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز یک (هفته 0 تا هفته 4)

اهداف درمانی:

 • مراقبت از ترمیم بافت ها
 • کاهش درد و التهاب
 • اجتناب از مداخلاتی تهاجمی زودهنگام اعم از حرکات اکتیو ، پاسیو و موبیلیزاسیون مفصل
 • کسب اطلاعات در خصوص وضعیت عضله subscapularis ضمن پروسه جراحی
 • به حداقل رساندن اثرات منفی بی حرکتی

محدودیت ها : 

 • حرکت forward flexion تا 140 درجه
 • حرکت External rotation تا 45 درجه (بازو در وضعیت نوترال و در کنار بدن)

بی حرکتی:

 • اسلینگ از هفته 0 تا 4 در طول روز و شب (بویژه در شب)
 • می توان اسلینگ را بعد از هفته دوم کنار گذاشت
 • اسلینگ باید حداقل 2 هفته ضمن خواب استفاده شود. 

کنترل و کاهش درد:

 • داروهای مخدر (Narcotics) به مدت 5 تا 7 روز از زمان دررفتگی پاتولوژیک
 • داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs برای کاهش التهاب و درد
 • مدالیته های فیزیوتراپی شامل ultrasound و HVGS یا  (high-voltage galvanic stimulation) و تحریک الکتریکی
 • هات پک (Moist heat) در شروع درمان و  کامپرس یخ در انتهای جلسه درمانی

 برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات آرنج ، دست ، انگشتان ، مچ ، ساعد شروع از حرکات passive ادامه با Active assisted و در نهایت Active
 • دامنه حرکتی آرنج 0 تا 130 درجه 
 • pronation و Supination ساعد 
 • تمرینات دامنه حرکتی شانه
 1. حرکت Interanal Rotation به صورت پاسیو (در جراحی هائی که تاندون عضله subscapularis ترمیم شده باشد تا هفته 4-6 انجام حرکت اکتیو مجاز نیست)
 2. حرکت flexion به صورت passive و Active assisted (هفته اول 0 تا 90 ، هفته دوم 0 تا 100 ، هفته سوم 0 تا 120 و هفته چهارم 0 تا 140 درجه)
 3. حرکت External rotation در حالیکه بازو در 45 درجه abduction است (هفته اول و دوم تا 15 درجه ، هفته سوم 30 تا 45 درجه و هفته چهارم 45 تا 60 درجه)
 • Proprioceptive neuromuscular facilitation یا PNF
 1. شروع rhythmic stabilization اولیه
 2. شروع تمرینات در حالیکه بازو در وضعیت اناتومیک است و در کنار بدن واقع است. 
 3. تسهیل عضلات ثبات دهنده کتف

تمرینات تقویتی:

 • تمرینات ایزومتریک (submaximal) در وضعیت نوترال 
 • شروع تمرینات تقویتی سبک با تراباند برای حرکت External rotation و scapular rows و scapular depression (از هفته سوم)
 • حرکت forward flexion پاسیو در وضعیت scaption و به صورت full can (انگشت شست رو به بالا) / اعمال مقاومت تا زاویه 90 درجه
 • حرکت protraction در زنجیره بسته حرکتی
 • scapular stabilizer strengthening در وضعیت prone
 • Sidelying external rotation تا 45 درجه

فاز دوم (هفته 4 تا هفته 8)

معیارهای ورود به فاز دوم:

 • حداقل درد و ناراحتی ضمن انجام تمرینات دامنه حرکتی active و تمرینات تقویتی در زنجیره بسته
 • عدم وجود علائم یا احساس ناپایداری ضمن انجام تمرینات

اهداف درمانی:

 • ادامه مراقبت از بافت های در حال ترمیم
 • کنار گذاشتن اسلینگ 
 • تهسیل دامنه حرکتی passive در تمامی صفحات حرکتی (حرکت external rotation تا هفته 8)
 • نرمال سازی آرتروکینماتیک و ریتم scapulohumeral

کنترل و کاهش درد:

 • داروهای مخدر (Narcotics) به مدت 5 تا 7 روز از زمان دررفتگی پاتولوژیک
 • داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDs برای کاهش التهاب و درد
 • مدالیته های فیزیوتراپی شامل ultrasound و HVGS یا  (high-voltage galvanic stimulation) و تحریک الکتریکی
 • هات پک (Moist heat) در شروع درمان و  کامپرس یخ در انتهای جلسه درمانی

محدودیت ها:

 • اجتناب از فعالیت ها و حرکاتی که شانه را در وضع ناپایداری قرار می دهد.
 • اجتناب از حرکت ترکیبی Abduction & External Rotation
 • پرهیز از حرکت internal rotation به صورت فعال در بیمارانی که تاندون subscapularis آنها ضمن جراحی ترمیم شده است (به مدت 4 تا 6 هفته)

بی حرکتی:

 • اسلینگ را می توان کنار گذاشت.

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات دامنه حرکتی
 1. Flexion تا 160 درجه
 2. تمرینات ER/IR در وضعیت 90/90 (internal rotation تا 75 درجه / external rotation تا 75 درجه تا هفته ششم و 90 درجه تا هفته هشتم)
 3. حرکات passive تا حرکات ترکیبی (شروع حرکات در صفحه scapular و به مرور در صفحه abduction)
 4. تمرینات تقویتی روتاتورکاف و ثبات دهنده های کتف و تمرینات تراباند (تمرینات تقویتی internal rotation تا هفته 6 شروع نشود)
 • تمرینات تقویتی
 1. شروع تقویت IR در هفته ششم (PNF و تراباند)
 2. شروع تمرینات تقویتی rotator cuff ، deltoid ، biceps و scapular muscles
 3. تمرینات تقویتی در زنجیره بسته (wall push-ups)
 4. Dynamic stabilization exercises
 5. تمرینات زنجیره باز با اعمال مقاومت کم (deltoid ، biceps و حرکت External rotation در وضعیت sidelying)
 6. شروع تمرینات زنجیره بسته (ایزومتریک در وضعیت push-up )
 7. تمرینات PNF 

فاز سوم (هفته 8 تا هفته 12)

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • حداقل درد و ناراحتی ضمن انجام تمرینات تقویتی در دامنه کامل حرکتی

اهداف درمانی:

 • بهبود حس عمقی و کنترل عصبی عضلانی (PNF)
 • بازیابی دامنه حرکتی ترکیبی AB/ER 
 • مهیا شدن برای شروع تمرینات فانکشنال

محدودیت ها:

 • پرهیز از حرکت پرتاب کردن

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات دامنه حرکتی 
 1. حرکت ترکیبی AB/IR 
 2. حرکت ترکیبی AB/EF
 • Joint mobilization
 1. موبیلیزاسیون inferior/posterior مفصل GH
 2. موبیلیزاسیون Anterior مفصل GH در صورت نیاز بعد از هفته 10
 3. استرچ کپسول شانه (بویژه کپسول خلفی)
 4. موبیلیزاسیون کتف
 5. تسهیل ریتم scapulohumeral
 • تمرینات تقویتی
 1. تمرینات ایزوتونیک سبک با دمبل
 2. تقویت عضلات روتاتور کاف با تراباند
 3. شروع تمرینات Thrower's 10
 4. پیشرفت تمرین push-up از هفته 10
 5. شروع Front Lat Pulldown
 6. Agility drill
 7. Body Blade در وضعیت نوترال
 • تمرینات تحمل عضلانی
 1. Upper body ergometer
 2. تمرینات افزایش تحمل قلبی ، عروقی

فاز چهارم (هفته 12 تا 16)

 • بهینه سازی مکانیک پرتاب و فعالیت های فانکشنال بالای سر

محدودیت ها:

 • انجام حرکت پرتابی کامل مجاز نیست.

برنامه تمرین درمانی:

 • Sleeper stretch در صورت محدودیت حرکت internal rotation و کوتاهی کپسول خلفی
 • تمرینات تقویتی فانکشنال (تمرینات پلی متریک)
 • پیشرفت تمرین Body Blade در 45 و 90 درجه از abduction
 • تمرین پلی متریک با دو دست (chest pass)
 • پیشرفت تمرین پلی متریک به سمت یک دست
 • شروع تمرین one-handed toss (پرهیز ار پرتاب بالای سر)

فاز پنجم (هفته 16 تا هفته 20)

اهداف درمانی:

 • شروع فعالیت های ورزشی نظیر overhead/serve/swing/throw (هفته 20)
 • ادامه تمرینات استرجی و دامنه حرکتی
 • شنا
 • ادامه تمرینات پلی متریک
 • Full push-ups
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.