رایگان
پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی ترمیم منیسک های زانو

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی ترمیم منیسک های زانو

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز اول (فاز حداکثر مراقبت روز 1 تا 10)

اهداف درمانی: 

 • کاهش درد ، التهاب و تورم
 • بازیابی دامنه حرکتی زانو
 • بازیابی فعالیت عضلانی کوادریسپس

مداخلات درمانی روز 1 تا 3:

 • کرایوتراپی (استفاده از کامپرس یخ به مدت 20 دقیقه هر 3-4 ساعت )
 • تمرینات ایزومتریک چهار سر (Quadriceps set)
 • Straight leg raise یا SLR
 • تحریک عضلانی عضله کوادریسپس
 • حرکات Abduction و Adduction لگن
 • حرکت Extension زانو
 • مینی اسکات 0 تا 30 درجه
 • تمرین دامنه حرکتی Flexion و Extension زانو به صورت Active-Assisted (حرکت خم کردن تا حد قابل تحمل بیمار)
 • وزن اندازی روی اندام تا حد تحمل و با استفاده دو عصا
 • بانداژ فشاری سبک روی ناحیه زانو

مداخلات درمانی روز 4 تا 7:

 • کرایوتراپی (استفاده از کامپرس یخ به مدت 20 دقیقه هر 3-4 ساعت )
 • تمرینات ایزومتریک چهار سر (Quadriceps set)
 • Straight leg raise یا SLR
 • تحریک عضلانی عضله کوادریسپس
 • حرکات Abduction و Adduction لگن
 • حرکت Extension زانو 90 تا 40 درجه
 • مینی اسکات 0 تا 30 درجه
 • تمرینات حس عمقی
 • تمرین دامنه حرکتی Flexion و Extension زانو به صورت Active-Assisted و Passive
 • دامنه حرکتی 0 تا 115 درجه (حداقل)
 • تمرینات استرچی (hamstrings, gastrosoleus, quadriceps)
 • وزن اندازی روی اندام تا حد تحمل و با استفاده یک عصا
 • بانداژ فشاری سبک یا بریس  زانو
 • High-voltage galvanic stimulation / cryotherapy 

مداخلات درمانی روز 4 تا 7: 

 • ادامه تمرینات قبل
 • پرس پا Leg press با وزن سبک
 • Toe raises
 • Hamstring curls
 • دوچرخه ثابت (در صورتی که دامنه حرکتی 0 تا 100 به دست آمده و بیمار قادر است پدال را یک دور کامل حرکت دهد.)

فاز دوم (روز دهم تا هفته چهارم)

اهداف درمانی فاز دوم :

 • بازیابی قدرت و تحمل عضلانی
 • توانائی انجام حرکت در دامنه کامل و بدون درد
 • بازگشت تدریجی به فعالیت های فانکشنال

مداخلات درمانی روز 10 تا 14: 

 • دوچرخه ثابت برای افزایش دامنه حرکتی و تحمل عضلانی (endurance)
 • Lateral lunges
 • Front lunges
 • Half squats
 • Leg press
 • Lateral step-ups
 • Knee extension 90 to 40 degrees
 • Hamstring curls
 • حرکات Abduction و Adduction لگن
 • حرکات flexion و extension لگن
 • Toe raises
 • تمرینات تعادل و افزایش حس عمقی
 • تمرینات استرچی
 • خم کردن زانو به صورت  Active-assisted و passive در صورت نیاز
 • Elliptical trainer

مداخلات درمانی روز 17 تا هفته 4: 

 • ادامه تمرینات قبل
 • تمرینات مخصوص در استخر (نظیر راه رفتن و دویدن )
 • استفاده از بانداژ فشاری ممکن است ضمن فعالیت ضروری باشد

فاز سوم (هفته 4 تا هفته 7):

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • دامنه حرکتی کامل و بدون درد
 • عدم وجو درد یا تندرنس
 • رضایتبخش بودن نتیجه تست ایزوکینتیک
 • رضایتبخش بودن ارزیابی بالینی (حداقل التهاب و تورم)

اهداف درمانی فاز سوم:

 • ارتقاء قدرت و تحمل عضلانی
 • کسب  دامنه حرکت کامل
 • برگشت به فعالیت های فانکشنال روزمره و ورزش اختصاصی

مداخلات درمانی:

 • ادامه تمرینات با تاکید روی تمرینات زنجیره حرکتی بسته
 • شروع تمرینات پلی متریک
 • شروع برنامه دویدن و دریل های سرعتی

 

 

تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.