رایگان
برنامه توانبخشی بعد از جراحی ترمیم پارگی یکطرفه تاندون پاتلا Unilateral Patellar Tendon Tear

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

برنامه توانبخشی بعد از جراحی ترمیم پارگی یکطرفه تاندون پاتلا Unilateral Patellar Tendon Tear

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

هفته 0 - هفته 2

 • زانوبند لولائی در وضعیت 15 درجه (Knee Flexion) قفل می شود.
 • بیمار ضمن تحمل وزن فقط مجاز است کف پایش را بدون اعمال وزن روی زمین بگذارد. (Touch-down weight bearing)
 • تمرینات ایزومتریک عضاه چهار سر ران 
 • استفاده از Upper body ergometer

هفته 3 -هفته 6

 • زانوبند لولائی در وضعیت خم شدن 0 درجه قفل می شود (Full Extension)
 • وزن اندازی روی اندام مبتلا تا حد قابل تحمل
 • خم کردن زانو به صورت اکتیو تا 45 درجه و صاف کردن به صورت پاسیو (اندام در بریس است)
 • زاویه خم شدن زانو هر هفته 15 درجه افزوده می شود.
 • دامنه حرکتی خم شدن زانو باید تا هفته 6 کامل شود.
 • ادامه تمرینات ایزمتریک چهارسر ران (Quadricps set)
 • Upper body ergometer
 • استفاده از دوچرخه ثابت بدون اعمال مقاومت

هفته 7 - هفته 8

 • از زانوبند لولائی استفاده نمی شود.
 • وزن اندازی کامل روی اندام
 • ادامه تمرینات ایزومتریک چهارسر ران (Quadriceps set)
 • شروع تمرینات در زنجیره حرکتی باز
 • تمرینات تقویتی عضله چهار سر در قوس کوتاه انجام گیرد. 
 • SLR یا Straight leg raise
 • تمرینات زنجیره حرکتی بسته
 • مینی اسکات روی دو اندام
 • شروع پرس زانو Leg press
 • ادامه تمرین با دوچرخه ثبات (افزایش تدریجی مقاومت)

هفته 9 - هفته 12

 • ادامه تمرینات زنجیره حرکتی باز
 • ادامه تمرینات زنجیره حرکتی بسته
 • استفاده از دستگاه ایزوکینتیک
 • ادامه استفاده از دوچرخه با افزایش تدریجی مقاومت
 • راه رفتن روی تردمیل

ماه 4 - ماه 6

 • ادامه تمرینات زنجیره حرکتی باز
 • ادامه تمرینات زنجیره حرکتی بسته
 • ادامه استفاده از دستگاه ایزوکینتیک
 • ادامه استفاده از دوچرخه با افزایش تدریجی مقاومت
 • ادامه راه رفتن روی تردمیل
 • تند راه رفتن و شروع دویدن
 • تمرینات اختصاصی
 • تمرینات پلی متریک
 • استفاده از اسلاید برد Slide board
 • دویدن صاف ، الگوی 8 ، دویدن سریع
 • تمرینات isokinetics پیشرفته
تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.


در فیزیوتراپی کیمیا این پروتکل به صورت دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.