رایگان
برنامه فیزیوتراپی در Patellofemoral Compression Syndromes

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

برنامه فیزیوتراپی در Patellofemoral Compression Syndromes

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

این برنامه درمانی در بیماران مبتلا به Patellofemoral Compression Syndromes شامل Excessive Lateral Pressure Syndrome یا (ELPS) و Global Patellar Pressure Syndrome یا (GPPS) قابل انجام است.

فاز یک 

اهداف درمانی:

 • کاهش درد و التهاب
 • افزایش تحرک کشکک و آزادسازی بافت نرم اطراف کشکک
 • بازیابی قدرت طبیعی عضله چهار سر ران 
 • بهبود حرکت پاتلوفمورال

تیپینگ / بریسینگ:

 • در Excessive Lateral Pressure Syndrome از روش تیپینگ McConnell برای اصلاح تیلت استفاده می شود.
 • در Global Patellar Pressure Syndrome نیازی به تیپینگ یا بریسینگ وجود ندارد.

مداخلات و تمرینات درمانی:

 • کامپرس یخ ، تحریک الکتریکی و تجویز NSAIDs برای کاهش درد و التهاب
 • تمرینات ایزومتریک چهار سر ران Quadriceps sets در زاویه های مختلف
 • straight leg raises یا SLR
 • تمرینات تقویتی هیپ برای تمامی حرکات (dduction and abduction و flexion and extension)
 • موبیلیزاسیون پاتلا
 • در Excessive Lateral Pressure Syndrome انجام موبیلیزاسیون بافت های بیرونی پاتلا 
 • در Global Patellar Pressure Syndrome انجام موبیلیزاسیون بافت های داخلی ، بیرونی و بالائی پاتلا 

فاز دو

معیارهای ورود به فاز دو:

 • حداقل درد
 • حداقل التهاب و تورم

اهداف درمانی:

 • قدرت مناسب عضله چهارسر ران بدون extension lag
 • بهبود دامنه حرکتی
 • افزایش تحرک پاتلا (در بیماران مبتلا به Global Patellar Pressure Syndrome تا زمانی که تحرک پاتلا به وضعیت قابل قبول نرسیده است انجام تمرینات تقویتی شدید مجاز نیست)

مداخلات و برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه موبیلیزاسیون پاتلا
 • استفاده از تیپینگ McConnell یا بریس پاتلا برای اصلاح تیلت پاتلا در Excessive Lateral Pressure Syndrome
 • ادامه کامپرس یخ و تحریک الکتریکی برای کاهش درد و تورم بویژه بعد از انجام تمرینات 
 • ادامه داروهای NSAIDs
 • تمرینات ایزومتریک چهار سر ران quadriceps sets
 • straight leg raises یا SLR
 • تمرینات مناسب برای افزایش انعطاف عضلات چهار سر ران ، ایلیوتیبیال باند ، همسترینگ ، گاستروکنمیوس و سولئوس (تمرینات کششی)
 • تمرینات زنجیره حرکتی بسته (mini-lunges ، wall slides ، lateral step-ups ، mini-squats)
 • اجتناب از دوچرخه ، خم کردن زیاد زانو ، اسکات عمیق و تمرینات مقاومتی چهار سر (resisted knee extension)
 • شنا و تمرینات در استخر 
 • تمرینات تقویتی پیشرفته برای عضلات لگن شامل (flexors and extensors ، abductors and adductors) 
 • تمرینات تقویتی عضلات ساق و مچ پا 

نکته : تمرینات تقویتی لگن و مچ در 3 تا 10 ست و با اعمال حدود یک کیلوگرم وزن شروع می شود.

فاز سوم:

معیارهای ورود به فاز سوم:

 • عدم افزایش درد ، التهاب یا تورم
 • قدرت مناسب چهارسر ران

اهداف درمانی:

 • دامنه حرکتی کامل زانو
 • بهبود قدرت و انعطاف عضلانی

تیپینگ و بریسینگ:

 • ادامه تیپ یا بریس در صورت نیاز

مداخلات و برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات تقویتی پیشرفته همسترینگ
 • دوچرخه ثابت ، شنا ، پله ، پیاده روی برای بهبود وضعیت قلبی و عروقی (ابتدا مدت و سپس سرعت اضافه شود)
 • ادامه تمرینات استرچی
 • ادامه تمرینات زنجیره حرکتی بسته با پیسرفته کردن آنها

فاز چهارم:

معیارهای ورود به فاز چهارم:

 • دامنه کامل حرکتی
 • قدرت عضله چهارسر ران به میزان 80 درصد سمت سالم

هدف درمانی:

 • بازگشت بیمار به سطح فعالیت طبیعی

تیپینگ و بریسینگ:

 • در صورت نیاز تیپینگ یا بریسینگ برای مشارکت در ورزش استفاده شود . حداکثر زمان مجاز برای تیپینگ 6 هفته می باشد . در صورت نیاز استفاده از بریس را می توان ادامه داد.

مداخلات و برنامه تمرین درمانی:

 • شروع دویدن آرام (ابتدا مسافت و سپس سرعت را افزایش می دهیم)
 • بعد از تمرینات از کامپرس یخ استفاده شود.
 • گرم کردن مناسب قبل از تمرینات
 • ادامه تمرینات ایروبیک
 • پریدن ، کات و تمرینات ورزشی اختصاصی شروع شود. 

با بازیابی دامنه حرکتی کامل و کسب قدرت عضله چهارسر به میزان 85 درصد سمت سالم بیمار به فعالیت های روزمره و ورزش بر می گردد. 

تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.