رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی SLAP Repair

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی SLAP Repair

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

بی حرکتی : اسلینگ به مدت 3 هفته و در تمامی ساعات شبانه روز استفاده می شود. 

فاز اول (هفته 0 تا هفته 2)

اهداف درمانی:

 • انجام دامنه حرکتی passive و بدون درد شانه

برنامه تمرین درمانی:

تمرینات ایروبیک:

 • دوچرخه ثابت برای 30 دقیقه
 • پیاده روی روی سطح صاف به مدت 30 دقیقه

 

تمرینات دامنه حرکتی:

 • forward flexion تا 150 درجه و به صورت passive
 • elevation در صفحه scapular  تا 120 درجه و به صورت passive
 • external rotation به صورت passive و تا وضعیت نوترال
 • حرکات مچ دست به صورت اکتیو
 • تمرینات پاندولار شانه (Codman) حداقل سه نوبت در روز و به مدت 5 تا 10 دقیقه

تمرینات تقویتی:

 • فقط برای مچ و تقویت grip

موارد احتیاط و محدودیت ها:

 • اجتناب از حرکات فعال supination و خم کردن آرنج elbow flexion

مدالیته ها:

 • اینترفرنشیال و کامپرس یخ به مدت 30 دقیقه 

فاز دوم (هفته 2 تا هفته 4)

اهداف درمانی:

 • کسب دامنه حرکتی passive برای حرکت flexion تا حدود  150-120 درجه
 • کنار گذاشتن اسلینگ حدود هفته چهارم

برنامه تمرین درمانی :

تمرینات ایروبیک:

 • دوچرخه ثابت تا 60 دقیقه
 • پیاده روی در سطح صاف تا 60 دقیقه

تمرینات دامنه حرکتی:

 • حرکت forward flexion به صورت پاسیو تا 150-120 درجه
 • حرکت elevation به صورت پاسیو در صفحه scapular تا 140 درجه
 • حرکت abduction به صورت پاسیو تا 90 درجه
 • حرکت external rotation از وضعیت نوترال تا 20 درجه (به صورت پاسیو)

تمرینات تقویتی:

 • شروع تمرینات ایزومتریک سبک و submaximal برای حرکات extension ، external rotation ، internal rotation ، abduction

فاز سوم (هفته 4 تا هفته 6)

تمرینات ایروبیک:

 • دوچرخه ثابت تا 60 دقیقه 
 • پیاده روی در سطح صاف تا 60 دقیقه
 • تردمیل به مدت 60 دقیقه

تمرینات دامنه حرکتی:

 • حرکت forward flexion به صورت passive یا active assistedc با استفاده از wand تا 160 درجه
 • حرکت elevation در صفحه scapular به صورت passive یا active assisted تا 160 درجه
 • حرکت abduction  به صورت passive یا active assisted تا 120 درجه
 • حرکت external rotation تا 45 درجه به صورت passive یا active assisted
 • کنار گذاشتن اسلینگ حدود هفته 4 بعد از جراحی
 • پیشرفت به حرکات active

تمرینات تقویتی

 • شروع تمرینات تقویتی سبک برای عضلات ثبات دهنده کتف
 • Shoulder pinches
 • protraction & retraction کتف

فاز چهارم (هفته 6 تا هفته 12)

اهداف درمانی :

 • دامنه حرکتی کامل
 • قدرت کامل عضلانی (روتاتورکاف و عضلات کتف)

برنامه تمرین درمانی:

تمرینات ایروبیک:

 • دوچرخه ثابت 
 • elliptical
 • تردمیل با استفاده از شیب
 • پیاده رودی و دویدن آرام تا 30 دقیقه

تمرینات دامنه حرکتی:

 • پیشرفت دامنه حرکتی تا حد کامل

تمرینات تقویتی:

 • شروع تمرینات تقویتی روتاتور کاف
 • شروع تمرینات تراباند سبک
 • شروع Body Blade در وضعیت نوترال
 • تمرینات کنترل پاسچر
 • شروع push-up

فاز چهارم (بعد از هفته 12)

اهداف درمانی (تا ماه 4 - 6 بعد از جراحی):

 • کسب دامنه حرکتی طبیعی
 • کسب قدرت عضلانی طبیعی
 • آمادگی برای شروع ورزش
 • آمادگی انجام push-up ، pull-up و دویدن

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات ایروبیک تا دویدن روی تردمیل
 • شروع تمرین با دستگاه Rowing
 • شروع تمرین با Versaclimber
 • انجام تمرینات دامنه حرکتی در محدوده طبیعی
 • شروع تمرینات تقویتی پیشرفته ، تمرینات پرتابی و تمرینات اختصاصی ورزشی
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.