رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی ناپایداری شانه Arthroscopic Anterior Shoulder Instability

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی ناپایداری شانه Arthroscopic Anterior Shoulder Instability

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز اول (هفته 0 تا هفته 2)

اهداف درمانی:

 • کسب دامنه حرکتی passive تا حد مجاز (طبق توضیحات زیر)

محدودیت ها:

 • استفاده از Ultra sling در تمامی اوقات به مدت 4 تا 6 هفته
 • اجتناب از حرکت ارادی biceps  به مدت 2 هفته
 • حرکت external rotation تا 30 درجه 
 • حرکت passive flexion تا 90-120 درجه
 • حرکت abduction تا 45 درجه

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات ایروبیک
 • دوچرخه ثابت به مدت 30 دقیقه
 • قدم زدن روی سطح صاف  30 دقیقه
 • تمرینات مچ و انگشتان (griping)

دامنه حرکتی:

 • حرکت forward flexion به صورت passive تا 120 درجه
 • حرکت elevation به صورت passive در صفحه اسکاپولار تا 120 درجه
 • حرکت external rotation به صورت passive تا 30 درجه (بازو کنار بدن)
 • حرکت abduction به صورت passive تا 90 درجه
 • ادامه حرکات passive تا هفته 4
 • تمرینات دامنه حرکتی avtive برای مچ و آرنج (اجتناب از حرکت active خم کردن آرنج تا هفته دوم)

مدالیته های درمانی:

 • IFC و کامپرس یخ به مدت 20 دقیقه

فاز دوم (هفته 2 تا هفته 4)

اهداف درمانی:

 • کسب دامنه حرکتی passive تا حد مجاز (طبق توضیحات زیر)
 • شروع حرکات Active Assisted یا AAROM

محدودیت ها:

 • محدودیت external rotation تا 45 درجه
 • محدودیت abduction تا 100 درجه
 • محدودیت flexion تا 150 درجه
 • اجتناب از اعمال استرس در ناحیه قدامی شانه

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات ایروبیک
 • افزایش دامنه حرکتی passive برای حرکت external rotation تا 45 درجه
 • تمرینات تقویتی
 • شروع تمرینات تقویتی ایزومتریک submaximal برای حرکات extension ، ER ، IR و abduction
 • شروع تمرینات PNF برای کتف
 • ادامه تمرینات دوچرخه ثابت و پیاده روی و افزایش زمان تا 45-60 دقیقه

دامنه حرکتی:

 • افزایش دامنه حرکتی passive برای حرکت flexion تا 150 درجه
 • افزایش دامنه حرکتی passive برای حرکت elevation در صفحه scapular  تا 150 درجه
 • افزایش دامنه حرکتی passive برای حرکت abduction تا 100 درجه

فاز سوم (هفته 4 تا هفته 6)

اهداف درمانی:

 • دامنه حرکتی در تمامی صفحات

محدودیت ها:

 • محدودیت external rotation تا 45 درجه
 • محدودیت forward flexion تا 160 درجه
 • محدودیت abduction تا 160 درجه

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات ایروبیک
 • شروع استفاده از ترمیل
 • تمرینات تقویتی (حرکات در صفحه اسکاپولا انجام می شود و شامل حرکات روتیشن در زاویه کم نیز می باشد)
 • تقویت ایزومتریک دلتوئید submaximal
 • Shoulder pinches
 • Shoulder shrugs
 • PNF

دامنه حرکتی:

 • حرکت forward flexion به صورت passive تا 160 درجه
 • حرکت elevation در صفحه scapula تا 160 درجه
 • حرکت abduction تا 140 درجه
 • حرکت external rotation تا 45 درجه (بازو کنار بدن)

فاز چهارم (هفته 6 تا هفته 12)

اهداف درمانی:

 • پیشرفت به حرکات active
 • حرکت scapulothoracic طبیعی
 • کنار گذاشتن ultra sling

برنامه تمرین درمانی:

 • تمرینات ایروبیک
 • ادامه تردمیل (می توان به دستگاه شیب داد)
 • Elliptical
 • PNF
 • تمرینات تقویتی و تمرینات تحمل عضلانی (Strength and endurance)
 • شروع تمرینات تقویتی با تراباند در صفحات مختلف
 • شروع Body Blade در وضعیت نوترال

دامنه حرکتی:

 • شروع حرکات active assistedc و ادامه به حرکات active
 • انجام تمرین abduction ER یا ABER
 • انجام تمرین abduction IR یا ABIR

فاز پنجم (هفته 12 تا هفته 16)

اهداف درمانی:

 • بازیابی قدرت عضلانی

برنامه تمرین درمانی:

 • ادامه تمرینات ایروبیک
 • شروع تمرینات دیاگونال روتاتورکاف (Diagonal rotator cuff exercises)
 • تقویت حرکات ER و IR ور وضعیت 90/90 با استفاده از تراباند
 • شروع تمرینات پلی متریک 
 • پیشرفت در تمرین Push-up
 • پیشرفت در تمرین Body Blade  (در این فاز forward flexion تا 90 درجه و abduction به صورت دیاگونال تا 90 درجه انجام می شود)

دامنه حرکتی:

 • mobility مفصل گریدهای 3 و 4

فاز ششم (بعد از هفته 16)

 • ادامه ایروبیک
 • Rowing
 • شنا
 • ادامه تمرینات تقویتی
 • شروع فعالیت های پرتاب (throwing) از فاصله های کم به زیاد
 • Military press
 • Lat pull-downs

 

 

همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.