رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در سندرم شانه یخ زده Frozen Shoulder

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در سندرم شانه یخ زده Frozen Shoulder

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

فاز اول (هفته 0 تا هفته 8)

اهداف درمانی:

 • رفع درد
 • بازیابی دامنه حرکتی

محدودیت ها و بی حرکتی:

 • در این بیماران محدودیت خاصی وجود ندارد و نیازی به بی حرکتی نیست.

کاهش درد بیمار:

 • تجویز داروهای NSAID به عنوان اولین خط درمان
 • تجویز داروهای استروئیدی (توسط پزشک در صورت بی تاثیر بودن درمانهای فیزیوتراپی)
 • تزریق ترکیبی استروئید و بی حس کننده در مفصل GH (توسط پزشک در صورت بی تاثیر بودن درمانهای فیزیوتراپی)
 • استفاده از کامپرس یخ / اولتراسوند و HVGS یا (High voltage Galvanic Stimulation)
 • استفاده از گرمای مرطوب در شروع جلسه درمانی و کامپرس یخ در پایان جلسه

برنامه تمرین درمانی

 • تمرینات افزایش دامنه حرکتی به صورت aggresive و کنترل شده
 • توجه به اعمال استرچ پس از رسیدن به محدودیت حرکتی 
 • گرچه تمرینات دامنه حرکتی در این بیماران محدودیت خاصی ندارد لازم است تعامل کاملی بین فیزیوتراپیست و بیمار برقرار شود. 
 • در اولیه مرحله باید روی حرکات forward flexion و حرکات external/internal rotation در حالیکه بازو در کنار بدن قرار گرفته و آرنج به اندازه 90 درجه خم شده است تاکید شود. 
 • حرکات active-assisted نظیر تمرینات با چوب تمرین wand exercises
 • حرکات passive شانه
 • برنامه تمرین درمانی در منزل باید در شروع فیزیوتراپی طراحی شود. 
 • تمرینات درمانی باید 3 تا 4 نوبت در روز در منزل انجام شود. 
 • هنگام انجام تمرینات دامنه حرکتی و رسیدن به دامنه محدود بیمار باید به حرکت استرچ اعمال نماید و به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارد. 

فاز دوم (هفته 8 تا هفته 16)

معیارهای ورود به فاز دوم

 • کاهش درد و ناراحتی بیمار
 • بهبود دامنه حرکتی
 • رضایتمندی بالینی بیمار

اهداف درمانی:

 • بهبود دامنه حرکتی شانه در تمامی صفحات
 • بهبودی قدرت و تحمل عضلات روتاتورکاف و عضلات نگهدارنده کتف

کاهش درد بیمار:

 • تجویز داروهای NSAID به عنوان اولین خط درمان
 • تجویز داروهای استروئیدی (توسط پزشک در صورت بی تاثیر بودن درمانهای فیزیوتراپی)
 • تزریق ترکیبی استروئید و بی حس کننده در مفصل GH (توسط پزشک در صورت بی تاثیر بودن درمانهای فیزیوتراپی)
 • استفاده از کامپرس یخ / اولتراسوند و HVGS یا (High voltage Galvanic Stimulation)
 • استفاده از گرمای مرطوب در شروع جلسه درمانی و کامپرس یخ در پایان جلسه

برنامه تمرین درمانی:

برنامه تمرین درمانی در این فاز با هدف کسب 140 درجه از forward flexion ، کسب 45 درجه از external rotation و کسب حرکت internal rotation تا حدیکه دست به مهره 12 کمری برسد. 

تمرینات دامنه حرکتی:

 • حرکات active شانه
 • حرکات active-assisted شانه
 • حرکات passive شانه

تمرینات تقویتی

 • تمرینات تقویتی روتاتورکاف باید حداقل سه بار در هفته هر بار سه ست و 8  تا 12 تکرار در هر ست انجام شود. 
 • تمرینات تقویتی با تمرینات ایزومتریک و در حالیکه بازو در کنار بدن واقع است و آرنج 90 درجه خم شده است شروع می شود. (Internal rotation / External rotation / Abduction / Flexion)
 • به مرور تمرینات تقویتی در زنجیره باز حرکتی با استفاده از تراباند شروع می شود . 
 • تمرینات تقویتی در وضعیت نوترال شانه و در حالیکه آرنج 90 درجه خم شده است شروع می شود . این تمرینات باید در هر 5 صفحه حرکتی و در قوس 45 درجه انجام گیرد . (Internal rotation / External rotation / Abduction / Flexion)
 • تراباند در 6 رنگ مختلف با مقاومت های مختلف موجود است . مقاومت این کش ها از 1 تا 6 پوند است . پیشرفت از یک رنگ به رنگ دیگر و مقاومت بیشتر غالبا طی دو تا سه هفته صورت می گیرد . در صورت احساس ناراحتی و عدم توانائی انجام تمرین به تعداد مورد نظر بیمار نباید رنگ تراباند را تغییر دهد. 
 • با استفاده از تراباند می توان تمرینات eccentric و concentric شانه را انجام داد . این تمرینات جزو تمرینات isotonic (مقاومت ثابت با سرعت متفاوت) طبقه بندی می شوند. 
 • به مرور می توان تمرینات ایزوتونیک با استفاده از وزنه و دمبل (Internal rotation / External rotation / Abduction / Flexion) را شروع نمود. 
 • تمرینات تقویتی عضلات نگهدارنده کتف د زنجیره بسته حرکتی
 1. Scapular retraction برای تقویت rhomboideus / middle trapezius
 2.  Scapular protraction برای تقویت serratus anterior
 3. Scapular depression برای تقویت latissimus dorsi / trapezius / serratus anterior
 4. Shoulder shrugs برای تقویت trapezius / levator scapulae
 • تمرینات تقویتی عضلات نگهدارنده کتف در زنجیره باز حرکتی
 • تمرینات تقویتی دلتوئید

فاز سوم (بعد از ماه چهارم)

معیارهای ورود به فاز چهارم:

 • بهبود قابل تامل در عملکرد و دامنه حرکتی شانه
 • استفاده مناسب از اندام مبتلا در انجام فعالیت های روزمره
 • برطرف شدن درد بیمار
 • رضایتمندی بالینی بیمار

اهداف درمانی:

 • طراحی برنامه درمانی نگهدارنده برای ادامه در منزل
 • تمرینات دامنه حرکتی دو نوبت در روز
 • تمرینات تقویتی روتاتورکاف 3 نوبت در هفته
 • تمرینات تقویتی عضلات نگهدارنده کتف 3 نوبت در هفته
 • غالبا بهبودی کامل در حدود ماه 6 تا 9 بعد از شروع درمان حادث می شود.

علامت های خطر:

 • کاهش دامنه حرکتی
 • ادامه درد

مداخلات درمانی در صورت وجود علائم اخطار

 • بازگشت به فاز درمانی قبل
 • استفاده بیشتر از مدالیته های ضد درد 
 • در صورت ادامه درد و کاهش دامنه حرکتی ممکن است مداخله جراحی مورد نیاز باشد (مانیپولاسیون تحت بی هوشی یا ریلیز آرتروسکوپیک)
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.