رایگان
درمان غیر جراحی در آسیب لیگامان صلیبی خلفی

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

درمان غیر جراحی در آسیب لیگامان صلیبی خلفی

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

برنامه درمان فیزیوتراپی در بیماران با سابقه آسیب لیگامان صلیبی در سه فاز زیر انجام می گیرد:

فاز یک (روز 1 تا 14)

روز 1 تا روز 7:

 • دامنه حرکتی مجاز 0 تا 60
 • تحمل وزن Weight Bearing با دو عصا
 • تحریک الکتریکی برای عضله چهارسر ران

برنامه تمرین درمانی:

 • Quadriceps set
 • SLR 
 • Hip Abduction & Hip Adduction
 • Mini Squat / Leg press  در دامنه 0 تا 45 درجه

هفته 2 -3:

 • دامنه حرکتی مجاز 0 تا 60
 • تحمل وزن Weight Bearing بدون عصا
 • پیشرفته شدن تمرینات با افزودن وزنه
 • دوچرخه ثابت برای افزایش دامنه حرکتی (هفته سوم)
 • برنامه تمرین درمانی در آب
 • Leg press تا 60 درجه

فاز دوم (هفته سوم تا هفته 7)

هفته سوم:

 • دامنه حرکتی تا حد قابل تحمل
 • کنار گذاشتن بریس
 • استفاده از دوچرخه ثابت ، پله برقی Stairmaster و استفاده از دستگاه rowing
 • پیشرفت تمرینات با افزایش وزنه
 • مینی اسکات Mini-squat در دامنه 0 تا 60
 • پرس پا Leg press در دامنه 0 تا 60 
 • بالا رفتن از پله
 • حرکات Abduction و Adduction ران
 • حرکات Toe Raise و Calf Raise

هفته 5 - 6:

 • ادامه تمرینات قبل
 • تهیه بریس عملکردی مناسب Functional Brace
 • دویدن در استخر

فاز سوم: (هفته 8 تا 12)

 • شروع برنامه دویدن
 • ادامه کلیه تمرینات تقویتی
 • شروع تدریجی فعالیت های ورزشی

معیارهای شروع فعالیت ورزشی:

 • عدم وجود تغییر در شلی مفصل Laxity
 • عدم وجود درد ، تندرنس و تورم
 • رضایتمندی بالینی بیمار
 • نتیجه تست فانکشنال زانو در مقایسه با سمت سالم باید 85 درصد باشد.
 • قدرت عضلانی چهار سر زانو باید حداقل 85 درصد نسبت به سمت سالم باشد.

 

تصاویر ضمیمه
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.