رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در Scapular Dyskinesis

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در Scapular Dyskinesis

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

ص 211

همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.