رایگان
پروتکل فیزیوتراپی در جراحی تعویض مفصل شانه Total Shoulder Arthroplasty

فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

پروتکل فیزیوتراپی در جراحی تعویض مفصل شانه Total Shoulder Arthroplasty

نویسنده: فیزیوتراپیست منصور شهابی نژاد

گایدلاین عمومی:

 • نحوه و مدت استفاده از اسلینگ توسط جراح و هنگام ترخیص بیمار آموزش داده می شود. 
 • تمرینات passive و active-assisted همزمان با ترخیص بیمار توسط فیزیوتراپیست بیمارستان آموزش داده می شود .  این تمرینات شامل حرکات مچ ، انگشتان ، آرنج ، ماساژ شکم (stomach rubs) و حرکات اره ای شانه sawing movements می باشد. 

فاز اول (هفته 1 تا هفته 4)

 • استفاده از مدالیته های فیزیوتراپی نظیر کرایوتراپی یا کامپرس یخ ، اینترفرنشیال IFC ، هاوی ولتاژ (HVPC) برای کاهش درد ، التهاب و تورم
 • حرکات passive شانه (flexion ، abduction و internal rotation بدون محدودیت تا دامنه کامل) و حرکت external rotation حدود 30 - 45 درجه و در وضعیت 30 - 45 درجه ابداکشن بازو (این حرکت باید توسط تراپیست انجام شود و هنگام انجام آن استرچ پاسیو به ناحیه کپسول قدامی شانه اعمال نشود)
 • خودداری از استرچ کپسول قدامی شانه و عضله subscapularis ضمن انجام حرکات passive
 • خودداری از موبیلیزاسیون قدامی کپسول شانه جهت مراقبت از تاندون عضله subscapularis
 • انجام تمرینات دامنه حرکتی و استرچی انگشتان ، مچ و آرنج 
 • اعمال مقاومت ملایم (submaximal) به حرکات protraction و retraction کتف همچنین حرکات flexion و extension آرنج در وضعیت supine (بازوی بیمار به خوبی حمایت شده است)
 • تمرینات Codman's  pendular exercises در زنجیره حرکتی بسته (مثلا با استفاده از توپ ورزشی swiss ball )
 • شروع تمرینات active -assisted با استفاده از pully از هفته دوم تا چهارم (فقط حرکات forward flexion و elevation در صفحه اسکاپولار)

فاز دوم  (هفته 4 تا هفته 6)

 • ادامه تمرینات و برنامه قبلی
 • شروع تمرینات تقویتی ایزومتریک شانه به صورت submaximal به جز internal rotation
 • اعمال مقاومت دستی به حرکات flexion / extension / abduction / adduction / external rotation
 • شروع تمرین با Upper body ergometer یا UBE
 • شروع تمرین ایزوتونیک برای حرکت external rotation با استفاده از وزن سبک ، قرقره یا تیوب تمرین (بازو باید در صفحه اسکاپولار توسط حوله یا بالش حمایت شود و 10 تا 20 درجه از بدن دور شده باشد )

فاز سوم (هفته 6 تا هفته 8)

 • شروع حرکت external rotation به صورت passive و اعمال استرچ ملایم 
 • شروع تمرین تقویتی internal rotation با اعمال مقاومت submaximal
 • شروع تمرینات تقویتی isotonic روتاتورکاف 
 1. external rotation در وضعیت sidelying
 2. Prone extension
 3. Prone horizontal abduction (ابتدا این حرکت باید تا حد صفحه اسکاپولار انجام شود . به مرور و با بهبود دامنه حرکتی می توان حرکت را تا صفحه coronal انجام داد)
 4. Oscillation exercise (با استفاد از resistance bar یا Body Blade)
 5. Rhythmic stabilization در هر دو زنجیره حرکتی باز و بسته
 • Biceps curl
 • triceps curl

فاز چهارم (هفته 8 تا هفته 12)

 • ادامه تمرینات تقویتی و تمرینات بهبود دامنه حرکتی
 • شروع تمرینات پلی متریک بالا تنه با استفاده از توپ ورزشی کوچک Swiss Ball

فاز پنجم (هفته 12 تا 24)

 • ادامه تمرینات قبلی
 • تست قدرت internal rotation و external rotation در صفحه اسکاپولار
 • ارزیابی دامنه حرکتی شانه
 • تکمیل فرم مقیاس ارزیابی موضوعی
همچنین بخوانید

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.